Bijlagen

Interbestuurlijk Toezicht (IBT)

In het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht heeft de provincie Zuid-Holland met elke Zuid-Hollandse gemeente een bestuursovereenkomst over het interbestuurlijk toezicht gesloten. Uit deze overeenkomst volgt dat gemeenten voor het eerst bij de jaarrekening 2013 een eigen 'Staat van Gemeenten' hebben opgesteld. Elke gemeente heeft door middel van kleuren een eigen oordeel gegeven over de staat van de domeinen financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders.

Betekenis kleuren:

Groen

Reeds gerealiseerd 

Oranje

Is nog niet gerealiseerd, maar realisatie is in 2022 mogelijk

Rood

Wordt niet gerealiseerd

1. Financiën

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht in de begroting 2022 en/of het laatste jaar van de meerjarenbegroting 2023-2025.

Groen

De programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 zijn met uitzondering van 2023 structureel sluitend. In 2023 is rekening gehouden met het amendement waarmee de bezuiniging op de bibliotheek wordt teruggedraaid.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

2. Ruimtelijke ordening

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

De gemeentelijke bestemmings- plannen zijn aangepast aan de Omgevingsverordening Zuid-Holland (artikel 14.2 Omgevingsverordening).

Groen

De gemeente werkt aan twee bestemmingsplannen (Landelijk en Stedelijk) voor haar gehele grondgebied. Het bestemmingsplan 'Stedelijk' is vastgesteld op 22 februari 2022. Het bestemmingsplan 'Landelijk' wordt opnieuw ter inzage gelegd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

3. Omgevingsrecht (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen).

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Voor zowel de milieutaken als de bouw- en woningtoezichtstaken beschikt uw gemeente over een actuele uitvoerings- en handhavingsstrategie. De raad is binnen twee maanden na vaststelling ervan hierover geïnformeerd.

Het uitvoeringsprogramma 2021 is voor 1 februari 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 15 juli 2021 geïnformeerd.

De evaluatierapportage 2020 is voor 15 juli 2021 door het college van B&W vastgesteld en de raad is hierover voor 1 oktober 2021 geïnformeerd.

Oranje

De gemeente voldoet niet aan de minimale procescriteria die de provincie hanteert op grond van het Besluit omgevingsrecht voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). De gemeente beschikt niet over alle stukken die de provincie als criteria hanteert: een operationeel handhavings- en uitvoeringsbeleid, een uitvoeringsprogramma en een jaarevaluatierapportage. Leidschendam-Voorburg beschikt over actueel operationeel VTH-beleid. Echter het ontbreekt aan een bestuurlijk vastgesteld uitvoeringsprogramma en jaarevaluatierapportage.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

4. Monumentenzorg

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

De gemeente heeft een adviescommissie die adviseert over uit te voeren werken aan (rijks)monumenten op grond van de Monumentenwet en de samenstelling is deskundig.

Groen

De gemeente heeft een onafhankelijke vierkoppige gecombineerde welstand- en monumentencommissie die wekelijks plannen voor ons beoordelen. Bij inhoudelijke vraagstukken waarvoor in de huidige commissie onvoldoende kennis aanwezig is, wordt een beroep gedaan op expertise bij Dorp, Stad en Land. Een van de leden heeft bovendien zitting in de Q-teams van grote ruimtelijke plannen zoals de Duivenvoordecorridor.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

5. Archief- en informatiebeheer

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde.

Groen

Er is recentelijk inspectie gehouden door de archiefinspecteurs. De uitkomst van de inspectie is dat het archief- en informatiebeheer bij de gemeente Leidschendam-Voorburg op orde is.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

6. Huisvesting Verblijfsgerechtigden / Vergunninghouders

Rood / Oranje / Groen

TOELICHTING

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand.

Oranje

De taakstellinghuisvesting statushouders is in 2021 sterk verhoogd. Ondanks de beperkingen vanwege de coronacrisis en de zeer krappe woningmarkt, is het de gemeente en corporaties gelukt om in totaal 89 personen te huisvesten. Er is periodiek overleg met de corporaties en vluchtelingenwerk om te taakstelling te realiseren. Ook in de regio is overleg en wordt actief gezocht naar kansen om het regionale proces te optimaliseren en sneller een passende match te vinden voor het huisvesten van statushouders.

Gevraagde informatie

Stand van zaken

1. Voorsprong per 1 januari 2021:

5 personen

2. Fase interventieladder op 1 januari 2021:

signaleren

3. Taakstelling eerste halfjaar 2021:

59 personen

4. In eerste halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders:

35 personen

5. Voorsprong per 1 juli 2021:

- 29 personen

6. Fase interventieladder op 1 juli 2021:

info opvragen en valideren

7. Taakstelling tweede halfjaar 2021:

48 personen

8. In tweede halfjaar 2021 gehuisveste vergunninghouders:

54 personen

9. Achterstand per 31 december 2021

23 personen

10. Fase interventieladder op 31 december 2021:

actief toezicht

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48