Jaarrekening

Balans met toelichting

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

221

0

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

268

166

Totaal immateriële vaste activa

489

166

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

157.168

151.192

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

55.556

55.498

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

18.273

16.744

Totaal materiële vaste activa

230.997

223.435

Financiële vaste activa

a. Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

18.775

5.688

b. Overige langlopende leningen u/g

19

23

c. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

653

891

Totaal financiële vaste activa

19.447

6.602

Totaal vaste activa

250.933

230.203

Vlottende activa

Voorraden:

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

37.288

39.539

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

a. Vorderingen op openbare lichamen

13.650

10.932

b. Uitzettingen in 's Rijks schatkist

25.129

62.074

c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

3.638

3.379

d. Overige vorderingen

9.136

12.556

Totaal uitzettingen

51.553

88.941

Liquide middelen

3

3

Overlopende activa:

a. De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- overige nederlandse overheidslichamen

660

340

b. Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

5.962

11.259

Totaal overlopende activa

6.622

11.600

Totaal vlottende activa

95.466

140.083

Totaal activa

346.398

370.286

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48