Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Primitieve
begroting
2021

Begrotings-
wijzigingen
2021

Begroting na
wijziging
2021

Realisatie
2021

Verschil
2021

Lasten

Bestuur en Ondersteuning

9.707

229

9.936

11.392

-1.456

Veiligheid

8.768

313

9.080

8.809

272

Verkeer en Vervoer

10.483

42

10.525

9.987

538

Economie

1.065

2.733

3.798

3.748

51

Onderwijs

7.777

420

8.196

7.663

533

Sport, cultuur en recreatie

17.628

1.787

19.415

19.030

385

Sociaal domein

100.340

13.043

113.382

106.221

7.162

Volksgezondheid en milieu

19.987

488

20.475

19.999

476

VHROSV

23.552

-7.180

16.373

13.714

2.659

Totaal lasten programma's

199.306

11.875

211.181

200.562

10.619

Baten

Bestuur en Ondersteuning

3.009

28

3.037

5.334

2.297

Veiligheid

140

77

217

219

2

Verkeer en Vervoer

810

16

826

1.123

297

Economie

270

1.811

2.081

2.207

126

Onderwijs

1.783

460

2.243

1.786

-457

Sport, cultuur en recreatie

2.634

689

3.323

3.291

-32

Sociaal domein

32.413

7.864

40.277

40.168

-109

Volksgezondheid en milieu

20.512

616

21.128

20.978

-151

VHROSV

20.314

-9.635

10.679

8.249

-2.431

Totaal baten programma's

81.884

1.927

83.812

83.354

-458

Saldo van lasten en baten programma's

-117.422

-9.947

-127.369

-117.208

-10.161

Lasten

Algemene Dekkingsmiddelen

-138

567

429

1.089

-659

Overhead

30.475

2.164

32.639

31.833

806

Vennootschapsbelasting

30

0

30

31

-1

Onvoorziene uitgaven

100

0

100

0

100

Totaal lasten overige onderdelen

30.468

2.731

33.199

32.952

246


Baten

Algemene Dekkingsmiddelen

137.552

4.728

142.280

144.408

-2.128

Overhead

21

179

201

627

-426

Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

Onvoorziene uitgaven

0

0

0

0

0

Totaal baten overige onderdelen

137.573

4.908

142.481

145.035

-2.554

Saldo van lasten en baten overige onderdelen

107.106

2.177

109.282

112.083

-2.800

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-10.316

-7.771

-18.087

-5.125

-12.962

Storting in reserves

10.531

101.610

112.141

98.580

13.560

Onttrekking aan reserves

13.098

106.856

119.953

105.387

-14.566

Saldo van mutaties reserves

2.567

5.246

7.813

6.807

1.006

Gerealiseerde resultaat

-7.750

-2.525

-10.274

1.682

-11.956

Bedragen x € 1.000

Resultaat uit structurele baten en lasten

tekst

Primitieve begroting 2021

Begrotings-wijzigingen 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Verschil 2021

Resultaat na bestemming

-7.750

-2.525

-10.274

1.682

11.956

Saldo van incidentele baten en lasten (last)

3.545

4.171

7.716

2.308

-5.407

Structureel resultaat na bestemming

-4.205

1.646

-2.559

3.990

6.549

Bedragen x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48