Bijlagen

Integriteit

De gemeente legt ook middels een separaat Jaarverslag integriteit verantwoording af over het integriteitsbeleid en de uitvoering.

De organisatie voert sinds een aantal jaren een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in elk geval aandacht besteedt aan het bevorderen van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie. De organisatie heeft vier interne vertrouwenspersonen voor zowel integriteit als ongewenste omgangsvormen. Een juridisch adviseur HR van de afdeling Bedrijfsvoering is aangewezen als integriteitscoördinator. De preventieve handhaving komt tot uitdrukking in allerlei maatregelen die genomen zijn bij indiensttreding, informatiebescherming, inkoop- en aanbestedingsprocedures. De repressieve handhaving wordt geborgd door een zorgvuldige meldingsprocedure en onderzoeksprocedure en het opleggen van eventuele (rechtspositionele) maatregelen.

Ontwikkeling integriteitsbeleid 2021
De organisatie heeft in 2021 het onderzoek naar de kwetsbare functies afgerond. Hierdoor is er - voor zover dit nog niet het geval was - inzicht ontstaan of een functie een extra integriteitsrisico vormt. Met dit inzicht kunnen gericht maatregelen genomen worden, die bijvoorbeeld misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en/of discriminatie moeten voorkomen. Ook geeft het overzicht in waar de integriteitsrisico’s van een functie liggen, zodat de leidinggevende daar gericht aandacht aan kan besteden in het HR-gesprek.
Het voornemen om de vertrouwenspersonen verder te profileren in de organisatie via het informatie-beeldscherm voor medewerkers / het sociale intranet van de organisatie (WijvanLV) en presentaties op de afdelingen, is door de coronamaatregelen wederom verschoven en wordt verder opgepakt in 2022.
In 2021 is vanuit het meldpunt de gemeenteraad ondersteund bij het ontwikkelen van het Protocol vermoeden integriteitsschending door politieke ambtsdragers. De gemeenteraad heeft dit protocol begin 2022 vastgesteld.

Integriteitsmeldingen 2021
In totaal zijn in 2021 vijftien kwesties over een (vermoeden) van een integriteitskwestie besproken dan wel behandeld. Twaalf kwesties zijn voorgelegd aan de vertrouwenspersoon, één aan het Meldpunt Integriteit en twee signalen zijn binnengekomen bij de integriteitscoördinator. De (vermoedelijke) schendingen hebben vooral betrekkingen op ongewenst gedrag. De (vermoedelijke) schendingen zijn losse incidenten, waardoor geen patronen zichtbaar zijn die extra aandacht behoeven. Geen melding heeft geleid tot een nader intern onderzoek volgens het protocol integriteitsonderzoeken. Ondanks dat de vertrouwenspersonen zichzelf niet hebben kunnen presenteren op de afdelingen, blijkt uit de cijfers dat ze goed te vinden zijn en benaderbaar.

Er zijn geen meldingen of klachten ingediend bij het Huis voor Klokkenluiders.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48