Doelenboom

Doelenboom

De doelenboom geeft weer welke hoofddoelstellingen de gemeente nastreeft, welke subdoelen zij daar binnen onderscheidt, met welke speerpunten zij die doelen wil bereiken en welke activiteiten zij daarvoor uitvoert.
In onderstaand overzicht zijn de Hoofddoelstellingen (HD blauw gearceerd) weergegeven, de Subdoelen (SD) en de speerpunten. In de programmaverantwoording is de voortgang aangegeven.

HD1

1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

SD1.1

1.1 Meer jeugd groeit op in een veilige omgeving

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs

Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor verbeteren de kansen voor kinderen en jeugdigen op een goede toekomst en kunnen de kosten van overbruggingszorg worden teruggedrongen doordat er minder/kortere trajecten jeugdhulp in het onderwijs worden gerealiseerd.

SD1.2

1.2 Inwoners ontdekken en ontwikkelen hun talenten en vaardigheden

SD1.3

1.3 Inwoners bereiken het voor hen best passende opleidingsniveau

SD1.4

1.4 Meer jongeren zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt

SD1.5

1.5 Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl

HD2

2. Inwoners houden zo lang mogelijk regie over eigen leven en zelfstandig functioneren

SD2.1

2.1 Meer inwoners redden zich zonder individuele ondersteuning van de gemeente

SD2.2

2.2 Meer inwoners kunnen zich financieel goed redden

Minder kinderen groeien op in armoede

Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gedaald van 13,5% in 2016 naar minder dan 10% in 2022 (Bron: Minimabeleid 2019-2022, p. 12)

SD2.3

2.3 Meer inwoners zijn aan het werk, bij voorkeur op een reguliere werkplek

SD2.4

2.4 Meer mensen zijn in staat (begeleid) zelfstandig te wonen

HD3

3. LV is een solidaire en inclusieve gemeente

SD3.1

3.1 Meer inwoners voelen zich betrokken bij elkaar, de buurt en/of de gemeente

SD3.2

3.2 Minder inwoners ervaren belemmeringen mee te doen in de samenleving

SD3.3

3.3 Er is ruimte voor verschillen

HD4

4. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd

SD4.1

4.1 Kwalitatief goede en rechtmatige hulp

SD4.2

4.2 Een snelle, klantvriendelijke toeleiding naar juiste hulp

SD4.3

4.3 Effectieve ondersteuning, licht waar mogelijk, zwaar waar nodig

Transformatie jeugdhulp

Doorontwikkeling zorgaanbod. Doorontwikkeling Jeugdzorgplus.

HD5

5. De gemeente is er voor inwoners, ondernemers en organisaties

SD5.1

5.1 De organisatie voldoet aan (toekomstige) eisen van de samenleving

SD5.2

5.2 Inwoners zijn zeer tevreden over de gemeentelijke dienstverlening

SD5.3

5.3 Een goed functionerende democratie

HD6.

6. Een economisch vitale gemeente

SD6.1

6.1 Behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid

SD6.2

6.2 Een levendige leefomgeving met passende voorzieningen en activiteiten

SD6.3

6.3 Goed beschermd en beleefbaar erfgoed

HD7

7. Een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente

SD7.1

7.1 Een verkeersveilige gemeente

Project Bereikbaar Stompwijk

De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. Het project Bereikbaar Stompwijk omvat de reconstructie van de Stompwijkseweg (in 2018 opgeleverd), de realisatie van de Veenpoldersweg (voorheen Verbindingsweg) en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Speerpunt 2021: aanleg van de Veenpoldersweg en ingebruikname. En aanbesteding van het werk Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven).

SD7.2

7.2 Voldoende parkeergelegenheid

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is. In 2019 is met bewoners en ondernemers gesproken over mogelijke maatregelen en zijn nieuwe onderzoeken uitgevoerd. De vastgestelde maatregelen worden in 2021 en verder uitgevoerd.

SD7.3

7.3 Wonen en werken zijn goed bereikbaar met fiets, auto & OV

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren.

HD8.

8. Een groene duurzame woongemeente

SD8.1

8.1 Aantrekkelijke variatie woningen en woonmilieus voor iedereen

Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren

Bij nieuwe initiatieven tot woningbouw geldt een aandeel sociale huurwoningen van 30% en aandeel middel-dure huur-/koopwoningen van 20% per locatie als uitgangspunt.

SD8.2

8.2 Aantrekkelijke leefomgeving voor mens, plant, dier

SD8.3

8.3 Een gezond woon- en leefklimaat

SD8.4

8.4 Duurzaam energiegebruik

Lokale energiestrategie uitwerken

In de lokale energiestrategie wordt de wijkaanpak inclusief het participatietraject daarvoor uitgewerkt. Tevens wordt gekomen tot een wettelijk vereiste warmtetransitie-visie.

SD8.5

8.5 Duurzaam gebruik van grondstoffen

SD8.6

8.6 Duurzaam, robuust en kwalitatief goed watersysteem

HD9.

9. Een veilige gemeente

SD9.1

9.1 Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen

Versterkingsprogramma Leidschendam-Noord (Prinsenhof / Amstelwijk / Heuvelwijk)

Verbeteren en versterken van de leefbaarheid in Leidschendam-Noord. Daarbij wordt in elk geval ingezet op de  thema's:  school, werk, wonen, cultuur, bewoners en veiligheid (uitvoering unaniem aangenomen motie 484 Versterkingsprogramma De Prinsenhof).

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48