Jaarrekening

Overige jaarrekening gegevens

Om een goed oordeel te kunnen geven over het structurele evenwicht tussen lasten en baten is het noodzakelijk inzicht te hebben in de incidentele baten en lasten. Voor een gespecificeerd overzicht per programma en een toelichting daarop verwijzen we naar de specificatie tabel.

Het totaal van de incidentele baten en lasten per programma is opgenomen in onderstaande tabel.

Incidentele lasten

Prim. begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

T0 Bestuur en Ondersteuning

1.350

804

559

T1 Veiligheid

10

132

122

T2 Programma Verkeer en Vervoer

885

1.207

402

T3 Economie

63

2.796

2.746

T4 Onderwijs

20

526

124

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

489

2.223

1.855

T6 Programma Sociaal Domein

267

9.362

6.641

T7 Volksgezondheid en Milieu

405

800

479

T8 VHROSV

18.256

10.753

7.797

Algemene dekkingsmiddelen

-18

-18

0

Overhead

1.232

2.197

345

Totaal incidentele lasten

22.959

30.782

21.070

Incidentele baten

Prim. begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

T1 Veiligheid

0

67

67

T4 Onderwijs

0

337

63

T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie

0

526

931

T6 Programma Sociaal Domein

0

5.800

5.200

T7 Volksgezondheid en Milieu

85

344

205

T8 VHROSV

18.006

8.935

6.398

Algemene dekkingsmiddelen

34

0

0

Overhead

0

170

170

Totaal incidentele baten

18.125

16.179

13.034

Incidentele verrekeningen met reserves

Prim. begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Stortingen in reserves

10.531

112.141

98.580

Totaal onttrekkingen aan reserves

11.820

119.028

104.308

Saldo incidentele baten en lasten (reserves)

-1.289

-6.887

-5.728

Samenvatting incidentele baten en lasten

Prim. begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Totaal incidentele lasten

-22.959

-30.782

-21.070

Totaal incidentele baten

18.125

16.179

13.034

Saldo incidentele mutaties reserves

1.289

6.887

5.728

Totaal per saldo incidentele baten en lasten

-3.545

-7.716

-2.308

Structureel resultaat

Prim. begroting 2021

Begroting na wijziging 2021

Realisatie 2021

Jaarrekeningresultaat

-7.750

-10.274

1.682

Waarvan incidentele baten en lasten

3.545

7.716

2.308

Structureel resultaat

-4.205

-2.559

3.990

Bedragen x € 1.000

Per saldo bedragen de incidentele baten en lasten € 2.544.000 (per saldo last). Dat betekent dat zonder incidentele baten en lasten het jaarresultaat met dit bedrag voordeliger zou zijn geweest.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48