Algemeen

Bestuurlijke samenvatting

Afgelopen jaar is een aantal belangrijke en mooie ruimtelijke projecten gerealiseerd. Na jaren van bouwen en verbouwen is in maart de Westfield Mall of the Netherlands geopend. Een aanwinst voor onze gemeente met veel werkgelegenheid. Het succes van dit winkelcentrum heeft ook geleid tot meer verkeer dan verwacht op de wegen naar en rondom de Mall. Om hier goed mee om te gaan is een taskforce gestart met Rijkswaterstaat, de Mall en Zuid-Holland Bereikbaar. Voor het Damcentrum zijn verkeersmaatregelen gerealiseerd, zodat automobilisten tijdig een andere route kunnen kiezen als de brug open is. Ook is gestart met het proces om de blauwe zone uit te breiden, zodat bewoners en hun bezoekers vaker vrije parkeerruimte hebben.

We faciliteren ontwikkelaars en corporaties bij het realiseren van woningen en de afspraak hierbij is 30% sociale en 20% middeldure huur. De sturing op sociale woningbouw Leidschendam-Voorburg werpt zijn vruchten af. In nieuwe plannen van externe initiatiefnemers zijn vaker en meer sociale huurwoningen opgenomen. Aan de Rijnlandlaan zijn in 2021 48 sociale huurwoningen opgeleverd. De voorbereiding op 170 sociale huurwoningen aan De Star ging ook door. Fase 1 van het Voorburgs Kwartier in Klein Plaspoelpolder is inmiddels bewoond en de bouw van fase 2 is gestart. In september is op feestelijke wijze het nieuwe Integraal Kindcentrum De Tol (inmiddels hernoemd tot MMiXX) in gebruik genomen. Ook is begonnen van met de bouw van ‘De Coulissen’ in Vlietvoorde op de grens van Leidschendam en Voorschoten. Helaas is om verschillende redenen de oplevering van de Veenpoldersweg en de Dr. Van Noortstraat vertraagd. Het project A4 Haaglanden N14, dat in de gemeente Leidschendam-Voorburg voorziet in ongelijkvloerse kruispunten op de N14 loopt vanwege de stikstofproblematiek ook vertraging op.

Nieuwe ruimtelijke projecten zijn in gang gezet of voortgezet om een leefbare en prettige woon- en werkomgeving te creëren voor onze inwoners. Daarmee leveren we onze bijdrage aan de nationale woningbouwopgave. Er is verder gegaan met de voorbereiding van de besluitvorming van de Metropolitane fietsroute Den Haag-Pijnacker via Voorburg-West. Het gewijzigde bestemmingsplan voor Schakenbosch is vastgesteld, zodat het voormalig GGZ-terrein veranderd kan worden in een groen, parkachtige woonomgeving met 325 woningen en zorg- en maatschappelijke voorzieningen. Voor Vliethaven is de reactieve aanwijzing van de provincie van het bestemmingsplan afgehaald, zodat het bedrijventerrein nu kan worden getransformeerd naar woningbouw. Het college is een intentieovereenkomst aangegaan met Stichting Reinier de Graaf Groep voor de herontwikkeling van het Diaconessenhuis te Voorburg. Er kan nu een gebied ontstaan met een mix van wonen, werken en zorg. Tenslotte is het ‘Ontwikkelkader Overgoo’ door de raad vastgesteld waardoor ook de ontwikkeling van dit gebied kan plaatsvinden.

Met de Lokale Energiestrategie (LES) en Transitievisie Warmte (TVW) is een kader vastgesteld om de energietransitie vorm te geven. Op hoofdlijnen is de wijkaanpak en het participatietraject hierin opgenomen. Met het bestedingsplan voor de bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie is het financiële kader voor de energietransitie vastgesteld. Ook is een Proeftuinaanvraag aardgasvrije wijken samen met de corporaties en Dunea ingediend bij het Rijk (VROM). Inwoners deden 575 subsidieaanvragen voor isolatie van hun woning en de aanleg van een groen dak. Voor 122 particuliere woningen die een beroep deden op een landelijke energiebespaarlening, is een rentekorting verstrekt. Daarnaast hebben 1.510 huishoudens gebruik gemaakt van een van de activiteiten in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik. Diverse webinars en workshops zijn georganiseerd om inwoners te informeren over de energietransitie en de mogelijkheden om te verduurzamen.

Zowel de musea als de theaters zijn een nauwere samenwerking aangegaan. De theaters werken toe naar gezamenlijke PR-uitingen waardoor het aanbod overzichtelijker wordt. De musea hebben hun bedrijfsvoering samengevoegd waardoor er meer capaciteit beschikbaar komt voor inhoudelijke programmering. Dankzij een uitgebreid participatietraject is een nieuwe toekomstvisie voor de bibliotheek vastgesteld. De bibliotheek gaat vaker samenwerken bij maatschappelijke projecten, zoals het bestrijden van laaggeletterdheid in Leidschendam-Noord en gaat meer functioneren als huiskamer van de gemeente.

Deze pagina is gebouwd op 07/06/2022 16:19:07 met de export van 07/06/2022 16:01:48